Privacy Statement

Privacyverklaring van KV De Zeemeeuwen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KV De Zeemeeuwen verwerkt van haar leden, aspirant-leden, begunstigers en andere geïnteresseerden. In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is KV De Zeemeeuwen, kantoor houdende aan de De Vlaschaard 5, 1183 KL te Amstelveen.

2. Contact
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
E-mailadres: secretaris@dezeemeeuwen.nu
Telefoonnummer: 06-21593765

3. Persoonsgegevens
KV De Zeemeeuwen verwerkt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. In het kader van een lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap worden daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam en geboortedatum, van u en van uw partner en kinderen,
 • bankrekeningnummer
 • beroep van u en uw partner

4. Verwerkingsdoeleinden
Uw persoonsgegevens worden door KV De Zeemeeuwen voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • de dienstverlening aan leden, waaronder het afsluiten van (collectieve) verzekeringen en het arrangeren van transport van het strandhuisje
 • het voeren van een ledenadministratie en de (financiële) administratie van begunstigers en relaties
 • het informeren van leden, aspirant-leden, begunstigers en relaties over (diensten en activiteiten van) KV De Zeemeeuwen
 • het versturen van uitnodigingen aan leden, aspirant-leden, begunstigers en relaties
 • het verzenden en innen of ontvangen van lidmaatschapsgelden, verzekeringsgelden, sponsorgelden en donaties
 • het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap van aspirant-leden
 • het opnemen van contact en de afhandeling van klachten en vragen van leden, aspirant-leden, begunstigers en relaties

5. Grondslag van de verwerking
KV De Zeemeeuwen verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen omdat zij daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, namelijk omdat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de exploitatie van de vereniging en de dienstverlening aan leden en aspirant-leden. In andere gevallen zal zij toestemming aan u vragen voor de gegevensverwerking óf dan zal de grondslag om uw gegevens te verwerken voortvloeien uit een met u gesloten overeenkomst of uit een wettelijke (bewaar)verplichting.

E-mail berichtgeving
KV De Zeemeeuwen heeft een gerechtvaardigd belang om u per e-mail op de hoogte te stellen over relevante activiteiten, diensten en andere interessante informatie die samenhangen met het lidmaatschap. U kunt zich desalniettemin te allen tijde afmelden via het hierboven genoemde e-mailadres.

6. Bewaartermijnen
KV De Zeemeeuwen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk is, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van kracht is op de specifieke gegevens. Zodra het doeleinde niet meer bestaat of als er geen wettelijke (bewaar)verplichting meer geldt, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

7. Toegang tot uw persoonsgegevens en beveiliging
KV De Zeemeeuwen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Alleen het bestuur van KV De Zeemeeuwen en de derden die KV De Zeemeeuwen inschakelt als verwerker hebben toegang tot uw persoonsgegevens en alleen als dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. De personen met toegang zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG en/of op grond van hun overeenkomst met KV De Zeemeeuwen. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft zij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. KV De Zeemeeuwen gaat ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Als KV De Zeemeeuwen gebruik maakt van diensten van derde partijen, dan zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over de te treffen beveiligingsmaatregelen. Verder zal zij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegeven zo spoedig mogelijk aan u melden als zij daartoe verplicht is.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de firma die het transport van de strandhuisjes verzorgt en met de verzekeringsmaatschappij en hun tussenpersoon. KV De Zeemeeuwen verstrekt uw persoonsgegevens uitdrukkelijk alleen indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u uw toestemming hiervoor hebt gegeven. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Als betrokkene hebt u de volgende privacy-rechten:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van uw gegevens, waaronder ook de intrekking van eerder gegeven toestemming
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens
 • Het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor de doorgifte aan een andere organisatie

Een en ander indien en voor zover de uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voortvloeiende beperkingen (artikel 23) daaraan niet in de weg staan.

Ieder verzoek, waaronder een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaand e-mailadres. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van KV De Zeemeeuwen. Bij vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop KV De Zeemeeuwen met uw persoonsgegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Wijzigingen
KV De Zeemeeuwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De wijzigingen worden via www.dezeemeeuwen.nu bekend gemaakt. Wij adviseren u om de website regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

KV de Zeemeeuwen

GRATIS
BEKIJK